УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Биљни генетички ресурси

Координаторска институција: Институт за генетичке ресурсе
Подржан од стране: Влада Републике Српске

Данас, у духу актуелних тема, генетички ресурси заузимају важно мјесто. Глобално загријавање и климатске промјене су тренутни проблем број један. У том смислу нови изазов за човјечанство јесте стварање унапријеђених сорти које ће бити отпорне према неповољним условима средине - високим температурама, сушама и сл., а у циљу обезбијеђивања довољне количине хране одговарајућег квалитета. Банке гена, као институције које врше очување генетичких ресурса у себи носе дио рјешења кроз чување огромног броја разних својстава биљака у својим колекцијама. Поред пријетњи које носи глобално загријавање све више се говори и о опасностима од генетичке ерозије. Губитак диверзитета представља озбиљну пријетњу цијелом човјечанству јер он чини основу пољопривредне производње директно обезбијеђујући живот милионима људи. 
 

 Програмом очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске утврђено је успостављање Института за генетичке ресурсе на Универзитету у Бањој Луци, као професионалне јединице за координацију спровођења Програма и свих осталих активности у области очувања биљних генетичких ресурса. Универзитет у Бањој Луци је у јануару 2009. године, у складу са законом, успоставио Институт за генетичке ресурсе као своју организациону јединицу. Тиме је заокружен институционални и правни оквир за спровођење Програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске.

Република Српска са овим Програмом који уређује очување и одрживу употребу биљних генетичких реусрса, за сада представља јединствен примјер у окружењу, када је ријеч о правној основи за дјелатности везане за генетичке ресурсе. Овај програм представља круну резултата обновљених активности на биљним генетичким ресурсима, те кроз институционализацију Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци са Републичком банком биљних гена и Ботаничком баштом може отворено одговорити изазовима у будућности.

 

Кроз Програм основан је и Комитет за биљне генетичке реусрсе који предлаже краткорочне и дугорочне акционе планове и покреће иницијативе за надоградњу правне регулативе. 
 

Овај Програм пружа и основу за научно истраживачки рад у овој области, који до сада није систематски спровођен. 
Други свјетски извјештај Организације за храну и пољопривреду при Уједињеним Нацијам (FAO UN), објављен 2009. године, говори о већем броју конзервисаних принова, већем броју усвојених домаћих програма и већем броју банака гена, чему је допринијела и Републичка банка гена са својим колекцијама као и овај документ.
Усвајањем Програма Република Спрске је испунила једну од свјетских императивних обавеза - очување биодиверзитета пољопривредних биљака, као и моралну обавезу према будућим нараштајима.

Резултати:

 G.Đurić, M. Antić, N. Mićić (2014): Results of SEEDNet programme in Republika Srpska. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 12.

D.Kondić, D. Constatinovici, M. Đikić, D. Dimitrova, Z. Jovović, S. Aliu, B. Gixhari, Z. Dimov. A. Ganea (2014): Overview of project activities of the WG Industrial crops within the SEEDNet. . SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 15.

Z.Šatović, D. Baričević, D. Batir Rusu, K. Carović-Stanko, P. Chatzopoulou, Z. dajić-Stevanović, M. Gonceariuc, M. Grdiša, D. Greguraš, A. Ibraliu, M. Jug-Dujaković, E. Krasniqui, S. Murtić, D. Pećanac, I. Radosavljević, I. Rešetnik, Gj. Stefkov, D. Stešević, I. Šoštarić, K. Varbanova, Z. Liber. (2014): Genetic diversity of native vs. cultivated/naturalized populations of Dalmatian sage. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 21.

M. Cvetković, G. Djurić (2014): Public awareness as a toll in promoting sustainable use of genetic resources. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 26.

Vladimir Meglic, Suzana Kratovalieva, Janka Guteva, Zorica Tomic, Snjezana Bolaric, Dan M.Sandru, Branko Djuric, Senija Alibegovic – Grbic, Danka Petrovic, E. Evan Roco. (2014): SEEDNet regional collecting expedition and ex situ conservation of Trifolium pratense L., Festuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L. and Medicago falcata L. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 28.

V. Todorović, G. Đurić, D. Zarić, J. Vasić, D. Čičić, M. Antić (2014): Activities of WG for vegetables in the Republic of Srpska in scope of SEEDNet project. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 39.

Željko Lakić, Branko Đurić, Marina Radun, Đorđe Gatarić, Vojo Radić, Svetko Vojin, Dragiša Marković (2014): Aquisition and collection of forage plant types in the Republic of Srpska. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 42.

M. Antić, D. Radulović, D. Marković, N. Šumatić, D. Radanović (2014): The results of the working group for medicinal and aromatic plants achieved in scope of SEEDNet project in Republika Srpska. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 50.

D. Kondić, G. Đurić, D. Mandić, G. Đurašinović, G. Ostić (2014): Review of cereal collections in the Plant Gene Bank of the Republic of Srpska. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 52.

M. Maras, B. Pipan, J.Šuštar-Vozlič, V. Todorović, G. Đurić, M. Vasić, S.Kratovalieva, A. Ibusoska, R. Agić, Z. Matotan, T. Čupić, V. Meglič. 2015. Examination of Genetic Diversity of Common Bean from the Western Balkans. Journal of the American Society for Horticultural Science, 07/2015; 140(4):308-3016.

Gordana Đurić, Nada Šumatić, N.Mićić, G. Trbić, Ž. Erić, Z. Govedar, Jelena Davidović, Marina Antić, J.Sjeničić, B.Bosančić, M.Vekić (2015): Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska – status and propositions for improvement. I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of Abstract: 3-6.

Bodružić Sunčica, Đurić Gordana, Davidović Jelena, Bodružić, M. (2015): Vitality grade, decorative value and some dendrometric characteristics of nature monument trees in the protected area for genetic resources management "University city" Banja Luka. I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract:14-15.

Cvetković, M., Gordana Đurić, Marina Antić, Vida Todorović, Tatjana – Jovanović Cvetković, Danijela Kondić, Marković, D. (2015): sustainable use of genetic resources – How can this be promoted?". I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract:11-17.

Danijela Kondić, Nožinić, M., Madnić, D., Ostić, G., Đurašinović, G., Marina Antić (2015): Genetic resources of field crops in the Republic of Srpska. I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract:18-19.

Vida Todorović, Gordana Đurić, Marina Antić (2015): the possibility of preserving genetic resources of vegetables within the on farm system of conservation. I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract: 20-21.

Mirela Kajkut Zeljković, Mićić, N. (2015): In vitro conservation of pear (Pyrus communis L.). I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract:26-27.

Tatjana Jovanović Cvetković, Mićić, N., Mijatović, D., Cvetković, M. (2015): Ampelographic characteristic of cv. Radovaca (Vitis vinifera L.). I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract:28-29

Lakić, Ž., Đurić, B., Marina Antić (2015): The observed changes in phenological phases of indigenous population of perennial pyegrass. I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract: 30-31.

Gašić, R., Travar, N. (2015): Orchids of Mrkonjić Grad surroundings. . I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract: 32-33.

Kajkut Zeljković M., Đurić G., Kondić D. (2015): In vitro conservation of potato (Solanum tuberosum) accessions in the Gene bank of Republic of Srpska. 4th International Symposium and 20th Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina. Book of Abstract:

Antić M., Đurić G., Šumatić N., Travar J. (2015): Determing the presence and representation of wild fruit trees in the Starcevica forest park. 4th International Symposium and 20th Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina. Book of Abstract: