УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Заштићено подручје „УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД“

Комплекс “Универзитетски град” Универзитета у Бањој Луци заузима укупну  површину од 28 хектара. У мају 2012. године, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, у предмету проглашавања заштићеног подручја, по захтјеву Универзитета у Бањој Луци, а по претходно прибављеном мишљењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, донио је Рјешење којим се комплекс „Универзитетски град“ у Бањoj Луци ставља под заштиту као заштићено подручје за управљање ресурсима (Рјешење број: 15.04-960-39/11 од 16.05. 2012. године). 
 
 
 
 
Одлуком Скупштине града Бања Лука број 07-013-510/16., од 27.12.2016. проглашава се заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса – категорија VI- објекти обликоване природе под називом
 
Споменик парковске архитектуре „Универзитетски град“
 
(усклађивање са Законом о заштити природе и новом класификацијом заштићених подручја).
 
За управљача овом Одлуком одређен је Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци. 
 

 Настао је као аустроугарски војни објекат у току окупације и анексије и од тада до краја двадесетог вијека стално имао војну намјену. Због богатства дендрофлоре која је сађена у различитим периодима и чињенице да је ријека Врбас са природном вегетацијом и фауном птица источна граница комплекса, сигурно је да је то еколошки и пејзажно изузетно вриједан простор у центру Бањалуке. Од настанка, због своје војне намјене, комплекс је био скривен од јавности, тако да се тек по доласку у цивилне руке отворио са свим својим природним и створеним потенцијалом. Добијајући функцију универзитетског центра у којем су смјештени Ректорат, факултети и студентски дом, добио је и важну улогу у животу Бањалуке.