УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

О Институту

Како је основан и почео са радом Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањoj Луци? 
 
Иницијативу за оснивање Института за генетичке ресурсе као организационе јединице Универзитета у Бањој Луци покренули су Пољопривредни факултет, Природно-математички факултет и Шумарски факултет1
 
Елаборат о оправданости оснивања Института за генетичке ресурсе као организационе јединице Универзитета у Бањој Луци, прихваћен је од Сената Универзитета у Бањој Луци на 15. сједници одржаној 25. 12. 2008. године (акт број: 05-5118-ХV-4/08), а исти је упућен Управном одбору Универзитета на даље поступање. На истој сједници Сената формирана је и Матична комисија за именовање припремних радњи за почетак рада Института у саставу: проф. др Гордана Ђурић, проф. др Живојин Ерић, проф. др Никола Мићић, проф. др Нада Шуматић, доц. др Зоран Говедар и доц. др Горан Трбић.  

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци је на 9. сједници, одржаној 30.01.2009. године донио Одлуку о прихватању Елабората о оправданости оснивања научноистраживачког института "Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци" као организационе јединице Универзитета (акт број 05-232-IX-31/09) као и Одлуку о оснивању организационе јединице "Институт за генетичке ресурсе" (акт број 05-232-IX-3б/09). 

Одлуком о оснивању, Институту су дати на коришћење земљиште и објекти на локацији Ботаничке баште Универзитета. Истом одлуком Институт је потврђен као координаторска институција у спровођењу Програма за очување биљних генетичких ресурса Републике Српске, у складу са смјерницама Народне скупштине Републике Српске. 
 
Одлуком о оснивању формирано је Привремено научно вијеће Института које је имало задатак да припреми потребна документа за регистрацију и почетак рада института, а чланови тог Вијећа били су чланови Матичне комисије.

Рјешењем о одобрењу за рад одобрен је и упис у Регистар научно-истраживачких установа код Министарства науке и технологије Републике Српске, 24. 02. 2009. године (акт број 19/6-040/050-3/09).
 
Ректор Универзитета у Бањој Луци је својом одлуком број 15-01966/109 од 25. 03. 2009. године именовао др Николу Мићића, редовног професора Универзитета у Бањој Луци за првог директора Института за генетичке ресурсе. 
 
Рјешењем Основног суда у Бањој Луци од 11. 09. 2009. године извршен је упис у судски регистар Института за генетичке ресурсе као организационе јединице Универзитета у Бањој Луци (уложак број 1-611-17 Бања Лука).  

Институт за генетичке ресурсе регистрован је у Пореској управи Министарства финансија Републике Српске (ЈИБ 4401017720154). Институт је уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бањалука под редним бројем РБПГ 10023404045. 
 
Институт за генетичке ресурсе у свом саставу има двије подорганизационе јединице:  
 
1. Центар за биодиверзитет и
2. Центар за одрживо коришћење генетичких ресурса. 
 
Центар за биодиверзитет одговоран је за активности усмјерене према основним и примјењеним истраживањима, а Центар за одрживо коришћење генетичких ресурса одговоран је за активности усмјерене према технолошком развоју, иновативности, те регионалном и укупном друштвено-економском одрживом развоју, као и примјени научних и стручних резултата у пракси. У оквиру Центра за биодиверзитет налази се и Банка биљних гена Републике Српске.  

  


1. Институт је формиран у складу са смјерницама датим у Програму очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске, усвојеним од стране Народне скупштине Републике Српске (одлука број 01-936/09 од 10. јуна 2008. године, "Службени гласник Републике Српске", број 59/08). Усвајањем овог Програма, Република Српска је испунила једну од императивних обавеза - правни оквир за очување биодиверзитета гајених биљака, што је и морална обавеза наше генерације према будућим генерацијама. Овај документ идентификује успостављање Института за генетичке ресурсе као организационе јединице у саставу Универзитета у Бањој Луци који ће бити професионална јединица за координацију спровођења Програма и свих других активности у области очувања биљних генетичких ресурса.