УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Саопштење за јавност, АБЦДЕ Посавина

Саопштење за јавност

За разлику од традиционалног енергетског планирања, коришћење обновљивих изора енергије (ОИЕ) усмјерава енергетско планирање с централизованих, националних пројеката према локалним заједницама с енергетским пројектима регионалног односно локалног значаја. Коришћењем биомасе пружа се могућност остваривања позитивних социо-економских утицаја те позитивних утицаја на околину.

Извори пољопривредне биомасе која се користи у енергетске сврхе су отпад и остаци из пољопривредне производње те енергетски усјеви. Главни облици искоришћавања биомасе су производња биогаса, биодизела и биоетанола. Биогас се може користити за производњу електричне енергије и топлоте, као и за производњу биометана који се може користити као погонско гориво или ињектирати у мрежу природног гаса. Биодизел и биоетанол се користе као погонско гориво за моторна возила. Могу се користити као чисто гориво, али због техничких разлога најчешће умијешавају у фосилна горива. Дрвенаста биомаса, нпр. остаци из воћарства, примарно се користе за производњу електричне енергије и топлоте.   

У циљу одрживог коришћења природних ресурса и промовисања ОИЕ потребно је енергетско искоришћавање пољопривредне биомасе ускладити с другим политикама, прије свега производњом хране, како би се оствариле предности везане уз диверзификацију руралне производње и заштиту околине.

Пројекат АБЦДЕ Посавина (енг. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) се проводи у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина 2007 - 2013. У пројекту учествују Енергетски институт Хрвоје Пожар (ЕИХП) и Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци (ИГР), као носиоци пројекта у Хрватској и Босни и Херцеговини,  те Вуковарско-сријемска жупанија, Брчко дистрикт те општине Орашје, Оџак, Домаљевац-Шамац и Шамац као партнери на пројекту. Спровођење је започето 1. марта 2011. године, а активности на пројекту ће трајати 24 мјесеца.

Фокус пројекта АБЦДЕ Посавина је промоција енергетског искоришћавања пољопривредне биомасе у Посавини. Циљана регија обухвата Вуковарско-сријемску жупанију, Дистрикт Брчко те општине Шамац, Орашје, Оџак и Домаљевац-Шамац.

Пројекат има четири специфична циља:

  • Анализа потенцијала за коришћење пољопривредне биомасе у регији
  • Укључивање искориштавања пољопривредне биомасе у регионалне/локалне развојне планове
  • Едукација пољопривредника
  • Промоција коришћења енергије биомасе с циљем одрживог развоја

Примарне циљане скупине пројекта су регионална и локална управа и самоуправа, пољопривредници, пољопривредне средњошколске установе у регији те потенцијални инвеститори за које ће бити припремљени разноврсни материјали те организоване радионице и промотивна догађања.

У Брчком, 30. новембра 2012. године, одржаће се први од два семинара за ученике и професоре средње пољопривредне школе с циљем едукације наведене циљане скупине о коришћењу пољопривредне биомасе у енергетске сврхе. Специфичне теме које ће се обрадити током првог семинара обухватају првенствено врсте пољопривредне сировине за производњу енергије односно биогаса и биогорива, укључујући оне биљног и животињског поријекла. Осим тематских предавања, организован је и техничка посјета фарми у Доњем Жабару како би се ученицима и професорима средње пољопривредне школе још више приближила наведена тематика.

За више информација можете контактирати:

Проф. др Гордана Ђурић
Универзитет у Бањалуци
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Teл: +387 51 312216, 330933
Факс: +387 51 312818
E-mail: gordanadju@gmail.com

Борут Босанчић
Универзитет у Бањалуци
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел: +387 51 312216
Факс: +387 51 312818
E-mail: borutbosancic@gmail.com

Душка Шаша
Енергетски институт Хрвоје Пожар
Савска цеста 163
10001 Загреб, Хрватска
Тел:  +385 1 6326 109
Факс:  +385 1 6040 599
E-mail: dsasa@eihp.hr   

Вељко Воркапић
Енергетски институт Хрвоје Пожар
Савска цеста 163
10001 Загреб, Хрватска
Тел:  +385 1 6326 122
Фаx:  +385 1 6040 599
E-mail: vvorkapic@eihp.hr   

 

 


  • 29.11.2012. год.