УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Епигенетички механизми прилагођавања усјева на климатске промјене: подршка СОST акцији CA19125- EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange (EPI-CATCH)

Установа/финансијер: Mинистарство цивилних послова Босне и Херцеговине

Тип пројекта: Национални научноистраживачки

Број уговора: 10-02-2-1769/20-51 од 28.12.2020.

Руководилац пројекта: доц. др Мирела Кајкут Зељковић

Емаил адреса руководиоца: mirela.kajkut@igr.unibl.org

 

Опис и циљеви пројекта: Циљ овог пројекта је дефинисање, развој, генерисање и размjена најновијих сазнања  и методологија за испитивање епигенетичких механизама који утичу на прилагођавање биљака на факторе стреса под утицајем климатских промјена. Постојеће технологије у пољопривреди, као и модерне технике у оплемењивању биљака настоје омогућити високе приносе и интензитет производње. Генетска разноврсност, односно генетички ресурси које бисмо могли употријебити за развој нових, отпорнијих сорти, могла би бити кључна за остваривање ефикасније пољопривредне производње. Имплементација пројекта ће се спроводити у оквиру сљедећих активности: побољшање знања у епигенетици/епигеномици кроз више програма стручне обуке младих научника и истраживача, промоције развоја и значаја нових биотехнолошких метода и иновација у области пољопривреде  кроз публикације, презентације као и онлајн промоција на интернет страници на којој ће бити доступне информације о пројектним активностима али и самој епигенетици/епигеномици с обзиром на малу доступност информација о наведеној области.

 

Опис и циљеви пројекта енгл: The ultimate objective of this project is to define, develop, generate and share new breaking knowledge and methodologies for the investigation of epigenetic mechanisms modulating plant adaptation to environmental stresses driven by climate change. Existing technologies in agriculture, as well as modern techniques in plant breeding attempt to enable high yields and production intensity. Genetic diversity ie, genetic resources that we could use to develop new, more resistant varieties, could be key to achieving more efficient agricultural production.

The implementation of the project will be carried out within the following activities: improving knowledge in epigenetics/epigenomics through several professional training programs for young scientists and researchers, promoting the development and importance of new biotechnological methods and innovations in agriculture through publications and  presentations, as well as online promotion on the website which will contain information on project activities, but also to epigenetics/epigenomics itself, given the low availability of information on this area.

 

Предвиђено трајање вријеме пројекта: Годину дана

Почетак реализације и завршетак  пројекта: 2020-2021

Предвиђени сарадници на пројекту: доц. др Марина Антић, др Јелена Никитовић, Санда Станивуковић, мр, Тања Крмпот, ма, Соња Рашета, дипл. инж.