УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Садржај тешких метала у шумским земљиштима на ултрамафитима – вегетација као биоремедијатор

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-30/11

Руководилац пројекта: проф. др Нада Шуматић (nada.sumatic@sf.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Утврђивањем концентрације тешких метала у шумским земљиштима, као и ткивима појединих врста зељастих шумских биљака распрострањеним у подручју истраживања, добијени су резултати о биоремедијаторском потенцијалу појединих врста шумских биљака односно могућности њихове примјене као биоремедијатора загађених земљишта. Практична примјена резултата истраживања се огледа у могућности кориштења биљних врста за санацију депонија, земљишта загађених тешким металима примјеном врло једноставних мјера које не захтијевају велика финансијска улагања.

Сарадници на пројекту: проф. др Милан Кнежевић, мр Зорана Хркић Илић, мр Маријана Каповић, Сунчица Стевановић, дипл. инж. 

Вријеме реализације: 2012.