УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Еколошка истраживања биодиверзитета заштићеног подручја за одрживо коришћење природних ресурса - ЕКОБИО 2020Руководилац: Доц. др Драгојла Голуб, координатор

Истраживачки тим:
Проф, др Гордана Ђурић
Доц. др Ђорђе Савић
Мр Мира Ћопић
Јовица Сјеничић, дипл. еколог
Бранислав Гашић, дипл. биолог
Сунчица Бодружић, дипл. инж.
Дејан Радошевић, дипл. биолог
Драган Ковачевић, дипл. инж шумарства
Младен Амовић, дипл. гео.
Славко Васиљевић, дипл. гео.

Вријеме реализације: 2014 - 2015.
Извори финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске

Кратак опис пројекта: Пројекат се заснива на научним еколошким истраживањима и прикупљању података на подручју заштићеног подручја за управљање ресурсима „Универзитетски град“, а предмет истраживања су урбани и субурбани екосистеми зелених површина, те заједнице  биљних и животињских врста које их изграђују. Посебан предмет истраживања је појас обале Врбаса који се налази непосредно уз источну границу заштићеног подручја.
Циљеви научно-истраживачког пројекта су: проширивање научног знања о екосистемима зелених повшина у градовима, прикупљање научних аргумената за проширење заштићеног подручја преко идентификовња нових врста дендрофлоре лијеве обале Врбаса у оквиру заштићеног подручја и  идентификовања нових врста фауне птица цијелог подручја, те ревизије досадашњих података о фауни птица и дендрофлори парка, развој и примјена нових научних метода инвентаризације и мониторинга биодиверзитета преко увођења научних метода мониторинга животне средине уз помоћ биодиверзитета, стварање услова за очување и одрживо кориштење генетичких ресурса преко очувања биодиверзитета.
Пројекат обухвата и изградњу еколошке инфраструктуре, покретање мониторинга, а реализоваће се  у сарадњи неколико институција из Републике Српске.

Општи циљеви пројекта су:
1.    Инвентаризација дендрофлоре лијеве обале Врбаса на источној граници заштићеног подручја
2.    Инвентаризација постојећег стања бројности и састава орнитофауне и њена активна заштита
3.    Промотивне активности и публиковање инфо-едукативних материјала у циљу промоције заштите природе