УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Карактеризација гермплазме воћака - АЛФГЕН

Руководилац: проф. др Гордана Ђурић, редовни професор

Истраживачки тим:
проф. др Никола Мићић, редовни професор
проф. др Нада Шуматић, редовни професор
доц. др Борис Пашалић, доцент
доц. др Мирјана Жабић, доцент
мр Марина Радун, стручни сарадник

Вријеме реализације: 2012-2016.

Извори финансирања: Министарства науке и технологије Републике Српске

Кратак опис пројекта: Предмет истраживања је генофонд аутохтоних и одомаћених сорти воћака у циљу издвајања генотипова носиоца гена који су актуелни за савремени концепт интегралне и еколошке воћарске производње. Очување гермплазме је основа за успјешно стварање нових и бољих генотипова, отпорнијих према проузроковачима болести, штеточинама и еколошким стресовима, који ће на најбољи начин задовољити потребе човјека за воћем, како данашњих, тако и будућих генерација (Мратинић, Којић 1998).

Гермплазу воћака чине свака индивидуа или клон, који представља генотип, сорту, врсту или културу у in situ или ex situ колекцији (ФАО, 2001а). Аутохтоне сорте и самоникле врсте воћака су основна гермплазма воћака. Предмет истраживања је гермплазма воћака поријеклом из мање насељених руралних подручја и граничних шумских подручја Републике. За издвојене генотипове (принове), урадиће се пасошки дескриптори, колекционе листе и карактеризација према научним стандардима за документовање биљних генетичких ресурса,  које објављује Bioversity international (од 2006. године, раније IBPGR- the International Board for Plant Genetic Resources 1974-1991; затим IPGRI - International Plant Genetic Resources Institute 1991-2006), а који пружају интернационални формат и универзално разумљив језик за податке о биљним генетичким ресурсима.

Ово истраживање ће обухватити гермплазму најзначајнијих врста воћака. Биће анализиране аутохтоне сорте јабуке, крушке, шљиве и трешње, а као контрола биће анализирано по 5 комерцијалних сорти сваке ове врсте. Од самониклих воћака, у приоритету су врсте: дивља трешња, европски (питоми) кестен, орах, џанарика, дивља крушка, оскоруша и дријен. Циљ истраживања је карактеризација (морфолошка и молекуларна) гермплазме воћака са територије Републике Српске и успостављање колекционих засада. Овим ће се створити фундаментална основа за селекцију и оплемењивање, односно стварање нових генотипова воћака чија ће основна предност, сем привредно помолошких карактеристика, бити биолошка адаптибилност за гајење у одређеним еколошким условима, као домаћину овог генофонда. Циљ истраживања је и утврђивање везе између фенотипске, односно морфолошке и генетичке, односно молекуларне карактеризације, као и утврђивање потенцијалних дупликата у колекцији.

Истраживање је планирано да се спроведе у 4 године (фазе).
 
Објављени радови:

Đurić, G., Ilić, P., Stanivuković, S., Mićić, N., Vego, D., Šaravanja, P., Ivanković, A. (2014): Preliminary pomological and biochemical characterization of fig (Ficus Carica L.) germplasm collected in Herzegovina. Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014", Book of proceedings: 257-262.

G. Đurić, N. Mićić, M. Cvetković, S. Stanivuković, M. Kajkut, P. Ilić (2014): Some results of the characterisation of germplasm of fruit trees in the Republic of Srpska. SEEDNet the Way Ahead, CropSustaIn Workshop, Ljubljana. Book of Abstracts: 41.

Đurić, G., Stanivuković, S.,  Žabić, M.,  Mićić, N.,  Pašalić, B. (2015): Preliminary evaluation of autochtonous apple cultivar from Republic of Srpska. 2nd International Conference on Plant Bioogy and 21st Symposium of the Serbian Plant Phisiology Society, COST ACTION FA 1106 QUALITYFRUIT Workshop, Book of abstracts: 101, Petnica, 17-20 June.

Marina Antić, Gordana Đurić (2015): Morphological characterisation of the wild apple fruits in the Starčevica forest park. I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract: 22-23.

Gordana Đurić, Sanda Stanivuković, Mirjana Žabić, Mićić, N., Pašalić, B., Marina Rodić (2015): Pomological characteristic and biohemical composition of autochthonous pear cultivars. I Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Banja Luka, 18th May. Book of abstract: 24-25.

D. Delić, M. Radulović, B. Lolić, G. Đurić (2015): Phytoplasma diseases of pome fruits in nurseries of Republic of Srpska. 4th International Symposium and 20th Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina. Book of Abstract:

D. Delić, B. Lolić, M. Radulović, G. Đurić (2015): Distribution of plum pox virus in commercial nurseries in Republic of Srpska. 4th International Symposium and 20th Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina. Book of Abstract: