УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Заједнички ECPGR протоколи и алати доступни за карактеризацију и евалуацију Malus/Pyrus генетичких ресурса

 

Установа/финансијер: Европски програм сарадње за биљне генетичке ресурсе

Руководилац пројекта (у БиХ): Мирела Кајкут Зељковић, мр (mirela.kajkut@igr.unibl.org) 

Партнери на пројекту: INRA/Agrocampus-ouest/Université d'Angers) Centre Angers-Nantes; Julius Kühn-Institute, Institute for Breeding Research on Fruit Crops;CRA-FRF Unità di Ricerca per la Frutticoltura, Forli; Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), Gembloux; Estonian University of Life Sciences, Polli Horticultural Research Centre; Njøs næringsutvikling AS; University of Reading; Agricultural Research Centre of Northern Greece, Pomology Institute; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.; Agroscope, Wädenswil; INRA/Agrocampus-ouest/Université d'Angers) Centre Angers-Nantes; Julius Kühn-Institute, Institute for Breeding Research on Fruit Crops; Latvia State Institute of Fruit-Growing, Dobbele; Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Alnarp; Kecskemét College; Research Institute of Horticulture, Skierniewice; Programa de Investigación de Fruticulture , Area de Cultivos Hortofutricolas y forestales, SERIDA; Universidad Pública de Navarra; Agricultural University of Tirana, Gene Bank of Albania; University of Ljubljana, Biotechnical Faculty.

Кратак опис пројекта: Одговарајућа карактеризација и евалуација агрономских особина у колекцијама воћака  су од суштинског значаја за побољшање управљања и коришћења наших генетичких ресурса. У складу са тим, исказана је потреба за унапријеђењем фенотипских Malus/Pyrus дескриптора те је истакнута потреба и за хармонизованом употребом молекуларних маркера за што бољу карактеризацију гермплазме. У циљу изградње заједничког алата за упоређивање таквих података код већ генотипизованих колекција, потребно је даље радити на стандардизацији у погледу усклађивања SSR маркерских података како би их ускладиштили у EURISCO као централизовано отворено мјесто приступа. Циљеви пројекта су се односили на финализацију и имплементацију ECPGR "Дескриптора за карактеризације и евалуацију диверзитета јабуке и крушке" као и усклађивање података о SSR маркерима преко већ генотипизованих збирки европске крушке како би их учинили доступним корисницима и EURISCO-у. 

Сарадници на пројекту: проф. др Гордана Ђурић, проф. др Никола Мићић

Вријеме реализације: 2017.- 2018.