УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Извјештај о стицању истраживачког звања истраживач - виши сарадник кандидата мр Предрага Илића

Доц. др Миљан Цветковић, доцент
Проф. др Никола Мићић, редовни професор
Проф. др Нада Шуматић, редовни професор
Проф. др Мирсад Куртовић, редовни професор


НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ


Одлуком Научног вијећа Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци бр. 22-258-4/13 од 02.04.2013. године, именовали смо чланове комисије за писање извјештаја о стицању истраживачког звања, истраживач – виши сарадник кандидата, мр Предрага Илића. Сходно закону о научно-истраживачкој дјелатности и Статуту Униварзитета у Бањој Луци, а на основу прегледаног поднијетог материјала подносимо сљедећи извјештај.


  • 18.06.2013. год.