УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

17. сједница Комисије за генетичке ресурсе за храну и пољопривреду при Огранизацији за храну и пољопривреду Уједињених нација

Представници Босне и Херцеговиине на 17. засједању Комисије за генетичке ресурсе за храну и пољоприведу при Огранизацији за храну и пољопривреду Уједињених нација које је почело 18.02.2019. године у Риму су директор Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, проф. Др Гордана Ђурић и истраживач виши сарадник Института, Мирела Кајкут Зељковић, мр. Засједање Комисије траје до 22. фебруара.

 
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/en/c/1153541/
 
На засједању се, између осталог разматра улога и значај генетичких ресурса за храну и пољопривреду, стање свјетског биодиверзитета за храну и пољопривреду за сигурност хране и исхрану, приступ и равномјерна расподјела добити која проистиче из коришћења генетичких ресурса за храну и пољопривреду.
Учешће Босне и Херцеговине у раду Комисије има вишеструки значај, посебно када је ријеч о представљању досадашњих активности у овој области и позиционирању земље у радним тијелима Комисије. Такође, кроз рад у Комисији омогућено је праћење међународних обавеза које је потребно прихватити и ускладити како са ентитетским законским оквирима тако и државном нивоу у овој области.
 
У складу са закључком Народне скупштине Републике Српске и планом рада за 2019. годину, планирана је израда Закона о генетичким ресурсима Републике Српске који ће дефинисати обавезе које се односе на заштиту, управљање, приступ и одрживо коришћење генетичких ресурса у Републици Српској. Овај закон, након реализације Првог акционог плана за очување биљних генетичких ресурса (усвојен 2008. године) представља коначно уређење ове области у Републици али и усклађивање са европским законодавством, односно усклађивање са уредбом Европског парламента и Вијећа Европске уније о   мјерама   усклађивања   за   кориснике   Протокола   из   Нагоје  о   приступу   генетичким   ресурсима   те   поштеној  и  праведној  подјели  добити  која  произлази  из  њиховог  кориштења  (EU) No 511/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0511), али  и међународним обавезама које је БиХ преузела према Конвенцији о биолошком диверзитету  (http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/index_en.htm).
 
Институт за генетичке ресурсе иницирао је према надлежним органима и приступање БиХ у Међународни споразум о биљним генетичким ресурсима (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture http://www.fao.org/plant-treaty/en/), јер од европских држава једино БиХ није чланица нити потписница овог споразума. Институт такође припрема образложење о разлозима и начину приступања БиХ у Протокол из Нагоје (https://www.cbd.int/abs/about/). Све ово ће омогућити да Република Срспка и БиХ у цјелини уреде стањеу обалсти очувања, приступа и одрживог коришћења генетичких ресурса те да се утврде мјере (новчане и неновчане) за коришћење овог природног богатства.
 

  • 28.02.2019. год.