УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Микроспорогенеза, микрогаметогенеза и клијавост полена Castanea sativa Mill. у асоцијацијама Fago castanetum и Querco castanetum у региону Поткозарја

 

Руководилац: др Миљан Цветковић, доцент

Истраживачки тим: мр Бранимир Њежић
                                       Мира Ћопић, дипл. инж.
                                       Биљана Бараћ, дипл. инж.
                                       Сузана Бабић, дипл. инж.

Извори финансирања:  Министарство науке и технологије Републике Српске

Вријеме реализације: 2010 - 2012

Кратак опис пројекта
: Питоми кестен је шумска пољопривредна врста дрвета. Углавном успијева на киселој подлози и слабо подноси кречњак. Највише му одговара блага и влажна клима брдских терена. Сврстава се у хелиофите. У Европи је веома угрожена врста из два разлога. Први је ширење патогена Endothia parasitica, која узрокује болест "рак коре питомог кестена", као једне од највећих пандемија у свјетском шумарству. Други разлог су генотипске специфичности, као и промјене у ембриогенези мушких репродуктивних органа који могу имати негативан утицај на репродуктивну способност. Кестен је моноецична биљка са различито заступљеним мушким и женским цвјетовима на осовинама цвасти. Поједина стабла популације кестена на подручју Поткозарја показују веома високу родност, али налазимо и она без рода. Морфологија  мушких цвјетова је доста сложена, те су детерминисани четири типа  цвијета: Astaminate, Brachystaminate, Mesostaminate  и Longistaminate који имају различиту продукцију полена различитог степена фертилности. Клијавост полена је основни показатељ његове функционалне способности. Досадашња проучавања популације питомог кестена углавном су се базирала на стратегији да се његове постојеће асоцијације могу очувати уз добре и правовремене мјере на сузбијању Endothia parasitica уз примјену правилне технологије, како би се   добиле што квалитетнје асоцијације ове врсте, као и проширење простора за његов даљи развој.
Проучавање цитогенетичких аспеката микроспорогенезе и микрогаметогенезе кестена у асоцијацијама  Fago castanetum и Querco castanetum у региону Поткозарја, у сврху издвајања високо родних стабала, чија је продукција и клијавост полена прилично висока. Добијени  параметри омогућавају да се изврши процјена мушког репродуктивног потенцијала у популацији а да се истовремено постави реална основа за интервенцију у смислу укалемљивања добрих опрашивача, на одређене позиције у односу на популацију, што као крајњи резултат треба да омогући иницијално успостављање ген центра у овом региону.

 Резултати пројекта: У оквиру пројекта извршена је анализа процеса микроспорогенезе, микрогамтеогенезе и клијавости полена Castanea sativa Mill. у асоцијацијама Fago castaneum и Querco castaneum у региону Поткозарја. Процеси микроспорогенезе и микрогаметогенезе, праћени су коришћењем израђених трајних хистолошких препарата, док су карактеристике полена посматране кроз његову виталност и клијавост (помоћу светлосног микроскопа), док је орнаметника полена анализирана помоћу скенирајућег електронског микроскопа (СЕМ). Планирана истраживања су у потпуности реализована. Током двогодишњег периода анализом је обухваћен већи број генотипова кестена на различитим локацијама, на северним обронцима планине Козаре (Парнице, Влашковци, Котурови, Моштаница, Срефлије, Костајница, Слабиња...). Узимање биљног материјала вршено је од фазе почетка цветања до фазе бербе. Резултати истраживања ће указати на репродуктивну способност анализираних генотипова, што би створило предиспозиције за издвајање високородних стабала, са задоволјавајућим нивоом продукције и клијавости полена.

Објављени радови: Мира Ћопић, Мићић Н., Цветковић М., Илић, П., (2012): Карактеристике мушког гаметофита кестена у регији Поткозарја, I међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, 19 - 22. март, Требиње. Зборник сажетака:132.
Магистарски радови: Одбрањен магистарски рад кандидата Мире Ћопић, дипл.инж. под називом "Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у региону Поткозарја". Универзитет у Бањалуци, Пољопривредни факултет (2010).