УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Прописи и интерни акти

Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју

Закон о високом образовању

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о поступку и условима избора у научнa и истраживачка звања

Статут Универзитета у Бањој Луци

Сагласност Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво на Статут Универзитета у Бањој Луци

Статут Института за генетичке ресурсе

Правилник о раду лабораторија Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Правила о систему канцеларијског пословања Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци

Правилник о одржавању заштићеног подручја за управљање ресурсима "Универзитетски град"

Регулациони план споменика парковске архитектуре „Универзитетски град“

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби заштићеног подручја "Универзитетски град"

Правилник о процедурама у сјеменској Банци гена Републике Српске

Пословник о раду Научног вијећа Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци