УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Прописи и интерни акти

Одлука о давању сагласности на измјене и допуне Статута Института за генетичке ресурсе

Сагласност на Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и истематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

Правилиник о измјенама и дпунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

Правилник o стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова (помоћи) Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Одлука о усвајању Политике безбједности информационог система Универзитета у Бањој Луци

Одлука о давању сагласности на измјене и допуне Статута Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Правилник о поступку и условима избора у научнa и истраживачка звања

Закон о високом образовању (Сл. гл. РС, бр. 73/10)

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању Републике Српске (Сл. гл. РС, бр. 104/11)

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању Републике Српске (Сл. гл. РС, бр. 84/12)

Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју

Статут Института за генетичке ресурсе

Правилник о раду лабораторија Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Правила о систему канцеларијског пословања Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци

Правилник о одржавању заштићеног подручја за управљање ресурсима "Универзитетски град"

Регулациони план споменика парковске архитектуре „Универзитетски град“

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби заштићеног подручја "Универзитетски град"

Правилник о процедурама у сјеменској Банци гена Републике Српске

Измјене и допуне пословника о раду Научног вијећа Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци