УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Kарактеризација генетичких ресурса парадајза из Банке гена Републике Српскe

Назив пројекта: Kарактеризација генетичких ресурса парадајза из Банке гена Републике Српскe

Назив проејкта енгл.: Characterization of tomato genetic resources from the Gene Bank of the Republic of Srpska
 
Тип пројекта: Национални научноистраживачки
 
Установа/финансијер: Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 
Број уговора: 19.032/961-128/19
 
Руководилац пројекта: др Марина Антић
 
Емаил адреса руководиоца: marina.antic@igr.unibl.org
Опис и циљеви пројекта: Због евидентних климатских промјена јавила се потреба за очувањем и коришћењем на одржив начин, као и истраживањем и евалуацијом генетичких ресурса аутохтоних сорти, локалних популација и дивљих сродника култивисаних биљака због њиховог великог потенцијала као извора битних агроеколошких особина. У овом истраживању се полази од претпоставке да постоје значајне морфолошке, биохемијске и сензорне разлике између локалних популација парадајза (принова у Банци гена), те да ће се карактеризацијом омогућити њихова промоција и одрживо коришћење не само у научно-истраживачке сврхе него и међу широм популацијом Републике Српске. 
Из сјеменске колекције Банке гена Републике Српске одабрана је 21 принова парадајза која ће бити коришћена за ово истраживање, а које су прикупљене у различитим дијеловима Републике Српске. Оглед ће бити постављен у пластенику Института за генетичке ресурсе. Према IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) дескрипторима за парадајз у току вегетације пратиће се морфологија. Биохемијска карактеризација парадајза ће обухватити анализу сљедећих карактеристика: садржај растворљиве суве материје у ћелијском соку меса плода, садржај укупних фенола, садржај укупних флавоноида, антиоксидативна активност, укупан садржај органских киселина и садржај ликопена. 
Очекује се да ће истаживање показати разлике у морфлошким и биохемијским карактеристикама  између различитих принова парадајза из Банке гена Републике Српске. Наиме, ради се о локалним популацијама парадајза које су традиционално гајене на овом подручју и тако се прилагодиле на агро-еколошке услове овог подручја што је веома значајно са становишта већ поменутих климатских промјена, као и веће потражње за локалним традиционалним сортама од стране потрошача који више размишљају о здравој исхрани али и подршци локалним произвођачима куповином домаћих производа.
 
Опис и циљеви пројекта енгл: Due to evident climate changes, there is a need for conservation and use in a sustainable way, as well as research and evaluation of genetic resources of indigenous varieties, local populations and wild relatives of cultivated plants due to their great potential as a source of important agroecological characteristics. This research is based on the assumption that there are significant morphological, biochemical and sensory differences between local tomato populations (new products in the Gene Bank), and that their characterization will enable their promotion and sustainable use not only for scientific research but also among the general population.
From the seed collection of the Gene Bank of Republic of Srpska, 21 tomato accessions were selected to be used for this research, which were collected in different parts of Republic of Srpska. The experiment will be set up in the greenhouse of the Institute of Genetic Resources. According to the IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) descriptors for tomatoes, the morphology will be monitored during the vegetation. The biochemical characterization of tomatoes will include the analysis of the following characteristics: the content of soluble dry matter in the cell juice of fruit flesh, the content of total phenols, the content of total flavonoids, antioxidant activity, total organic acids and lycopene content.
The research is expected to show differences in morphological and biochemical characteristics between different tomato accessions from the Republic of Srpska Gene Bank. Namely, these are local populations of tomatoes that are traditionally grown in this area and thus adapted to the agro-ecological conditions of this area, which is very important from the point of view of the already mentioned climate change, as well as higher demand for local traditional varieties. 
 
Предвиђено трајање вријеме пројекта: двије године
Почетак реализације и завршетак  пројекта: 2020-2021
Предвиђени сарадници на пројекту: проф. др Вида Тодоровић, проф. др Биљана Кукавица, др Мирјана Васић, проф. др Тошo Арсов, Санда Станивуковић, mp, Николина Ђекић, МА, Соња Рашета, дипл. инж.