УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Употреба и очување генетичког ресурса црвеног здравца (Geranium robertianum L.) на подручју сјеверозападног дијела Републике Српске

Назив пројекта: Употреба и очување генетичког ресурса црвеног здравца (Geranium robertianum L.) на подручју сјеверозападног дијела Републике Српске

Назив проејкта енгл.: Use and conservation of the genetic resource of red geranium (Geranium robertianum L.) in the northwestern part of the Republic of Srpska

Тип пројекта: Национални научноистраживачки
 
Установа/финансијер: Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 
Број уговора: 19.032/961-124/19
Руководилац пројекта: доц. др Жељко Лакић
Емаил адреса руководиоца: lakic.kiko@gmail.com
Опис и циљеви пројекта: Сврха овог истраживања заснива се на концепту „No Conservation Without Utilization“ (без коришћења нема очувања) и подстиче мултидисциплинарни приступ везан за проблематику одрживости очувања биљних генетичких ресурса. Интерес медицине и фармације за научна истраживања терапијске вриједности биљака у посљедње вријеме расте. Потенцијалне љековите биљке које се широко примјењују у традиционалној медицини подвргавају се широким научним истраживањима у сврху утврђивања њихове љековитости и, коначно, њиховог придруживања групацији фитотерапеутика. Црвени здравац је једна од биљака која се користи у народној медицини, а која није довољно истражена.
Иако је потврђено антидијабетско дјеловање састојака G.robertianum нема података о хемијским класама или конкретним једињењима која су превасходно одговорне за овакву активност. Такође није познат ни механизам којим се остварује овај ефекат. Циљ овог пројекта је да се након поступка изолације и хемијске карактеризације приступи in vitro процијени инхибиторног дејства добијених изолата на различите ензиме, који имају потенцијални терапијски значај.
Метода коју ће бити коришћена за испитивање АCE инхибиторне активности је метода којом се ензимски детектује 3-хидроксибутерна киселина, која се добија из супстрата 3-хидроксибутирил-гли-гли-гли (3HB-GGG). Ова метода има предности у односу на конвенционалне методе, а то су могућност тестирања више узорака одједном, минимална употреба органских растварача, једноставност и поузданост.
Од пројекта се очекује да се изврши хемијска карактеризација биљних изолата, да се прикупи сјеменски материјал који ће бити похрањен у Банку биљних гена Републике Српске на чување за будућа покољења, да се утврди економски потенцијал биљне врсте у смислу генерисања прихода руралног становништва које се бави сакупљањем хербалне сировине и писање научног рада/монографије.
 
Опис и циљеви пројекта енгл: The purpose of this research is based on the concept of "No Conservation Without Utilization" and encourages a multidisciplinary approach related to the issue of sustainable conservation of plant genetic resources. The interest of medicine and pharmacy in scientific research of the therapeutic value of plants has been growing lately. Potential medicinal plants that are widely used in traditional medicine are undergoing extensive scientific research in order to determine their healing properties and, finally, to join the group of phytotherapeutics. Red geranium is one of the plants used in folk medicine, which has not been sufficiently researched.
Although the antidiabetic activity of the ingredients of G. robertianum has been confirmed, there are no data on chemical classes or specific compounds that are primarily responsible for this activity. The mechanism by which this effect is achieved is also unknown. The aim of this project is to, after the isolation procedure and chemical characterization, approach the in vitro evaluation of the inhibitory effect of the obtained isolates on various enzymes, which have potential therapeutic significance.
The method to be used to test for ACE inhibitory activity is a method for enzymatically detecting 3-hydroxybutyric acid, which is obtained from the substrate 3-hydroxybutyryl-gli-gli-gli (3HB-YYY). This method has advantages over conventional methods, such as the ability to test multiple samples at once, minimal use of organic solvents, simplicity and reliability.
The project is expected to perform chemical characterization of plant isolates, to collect seed material that will be stored in the Plant Gene Bank of Republika Srpska for storage for future generations, to determine the economic potential of the plant species in terms of generating income of the rural population engaged in collecting herbal raw materials and writing a scientific paper / monograph.
 
Предвиђено трајање вријеме пројекта: двије године
Почетак реализације и завршетак  пројекта: 2020-2021
Предвиђени сарадници на пројекту: др Марина Антић, др Реља Суручић, мр Драгана Радуловић, Никола Травар, дипл. инж., Наташа Пашалић, дипл. инж., Ђурђина Кукић, мр.пх. Соња Рашета, дипл. инж.