УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Индукција цвјетања у јабуке

Координатор за молекуларне анализе:  Magda-Viola Hanke, JKI Дрезден, Њемачка

Координатор за хистолошке анализе: Никола Мићић, Универзитет у  Бањој Луци, Босна и Херцеговина.

Истраживачи

Henrik Flachowsky, Kathleen Barthel; JKI Дрезден, Њемачка 

Larisa Gustavsson; SLU Alnarp, Шведска

Azeddine Si Ammour; FEM San Michele, Италија

Гордана Ђурић; Универзитет у  Бањој Луци, Босна и Херцеговина.

Thomas Sotiropoulos; Greek Agricultural Organization Demeter, Грчка

 

Извор финансирања: Властита средства институција учесница.

 

Вријеме реализације: 2012-2017.

Кратак опис пројекта: Студија има за циљ молекуларне и хистолошке анализе пупољака јабуке Malus x domestica cultivar 'Golden Delicious'. На тај начин би се испитао утицај географске локације на индукцију цвјетања и везу између времена цвјетања и индукције цвјетања. Експресија гена за цвјетање хомологих Arabidopsisu ће се проучавати qRT-PCR методом у пупољцима. Хистолошке студије снимања апикалног меристема  пупољака биће извршене на истој сорти.

Додатно, за БиХ се прати динамика микрофенофаза генеративне диференцијације код двије сорте, Златног делишеса и Ајдареда, као најзасутпљенијих сорти јабуке у БиХ.