УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат у склопу програма подршке пројектима са младим истраживачима: "Увођење процедура санитације и сертификације садног материјала аутохтоних сорти воћака"

Руководилац: проф. др Никола Мићић, редовни професор

Истраживачки тим:
доц. др Душка Делић, доцент
мр Мирјана Копривица, истрживач
мр Биљана Лолић, виши асистент
мр Бранимир Њежић, виши асистент
мр Мирела Кајкут, млади истраживач
Јелена Давидовић, дипл. инж., асистент

Вријеме реализације: 2014 -2016

Извори финансирања: Министарствo науке и технологије Републике Српске у склопу програма подршке пројектима са младим истраживачима


Кратак опис пројекта: Очување аутохтоних сорти воћака и винове лозе било у ex situ, in situ или путем on farm конзервације, осим примјене међународних стандарда у области биљних генетичких ресурса, подразумјева и прихватљив здравствени статус и правилну карактеризацију и евалуацију. Управо са поштовањем оваквог приступа може се промовисати и њихово одрживо коришћење путем стварања "изворног материјала" и припреме за увођење у систем сертификације. Циљ пројекта је да се од генетичке ерозије сачувају најугроженије аутохтоне сорте воћа и винове лозе, тако што ће се стварати услови да се постепено уведу у одговарајући степен сертификације. С тим у вези, током реализације пројекта ће се постепено уводити методе помолошке селекције, потом међународно прихваћене процедуре дијагностике штетних организама које до сада нису уведене и на крају санитације за биљке за које се утврди да је то потребно. На крају реализације пројекта, из природе издвојене одабране аутохтоне сорте воћа и винове лозе ће бити у статусу "изворног материјала". За добијени материјал биће разрађене процедуре даље мултипликације и добијање статуса предосновног материјала, услови и начин његовог одржавања и чувања. Слично ће се урадити и за остале, ниже категорије. Уједно, током реализације пројекта вршиће се и промоција on farm очувања аутохтоних сорти воћака и винове лозе. Пројекат ће обухватити и разраду поступака за заштиту фармерског права или гдје се покаже потребним и интелектуалног права.

Као резултат овог пројекта биће створена основа за повратак оздрављеног и сертификованог аутохтоног материјала на фарме. Овим ће бити спријчена генетичка ерозија у Републици Српској, тј аутохтони генофонд ће бити поново у засадима и биће омогућена on farm конзервација.

Резултати пројекта:

Đurić, G., Lolić, B., Kajkut Zeljković, M., Delić, D., Koprivica, M., Radulović, M., Nikolić, P., Mićić, N., Erić, Ž. (2015): Detection of viruses presence in fruit collection in Gene bank in Republic of Srpska. 4th International Symposium and 20th Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina. Book of Abstract: