УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Сакупљање података о аутохтоним сортама винове лозе (Vitis vinifera L.) као подршка управљању националним колекцијама винове лозе

 

Координатори:
проф. др Никола Мићић, Универзитет у Бањој Луци, Институт за генетичке ресурсе
 
проф. др Бранка Јаворник, Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет

Изоври финансирања:  Министарство науке и технологије Републике Српске и Владе Републике Словеније, на основу билатералног споразума о сарадњи Босне и Херцеговине и Републике Словеније

Вријеме реализације: 2009 - 2011

Кратак опис пројекта: Активности спроведене у оквиру уговора о суфинансирању научно-истраживачког пројекта у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније «Генетичка карактеризације и идентификација сорти винове лозе (Vitis vinifera L.) употребом различитих техника молекуларних маркера» имале су за циљ идентификацију и стандардизацију старих сорти винове лозе у БИХ, као и одређивање степена сородности ових сорти међусобно и шире.
Спроводећи идентификацију сорти користећи међународно прихваћене морфолошке, агрономске и молекуларне дескрипторе и поредећи добијене резултате са сусједним земљама са којима постоји јака историјска повезаност значајно ће се допринијети успостављању јасне номенклатуре аутохтоних сорти винове лозе и утврђивању генетичке разноврсности, одређивању географског поријекла кроз одређивање родитеља и блиских сродника појединих сорти из региона.

 

Резултати пројекта: Извршено је сакупљање података о молекуларној карактеризацији аутохтоних сорти винове лозе и.е. литературни преглед досадашњних истраживања у базама података о цитираности истраживача Словеније;
• успостављена је база података молекуларних маркера и дефинисање референтних сорти за даљњу стандардизацију аутохтоног материјала;
• дефинисане су референтне сорте и локалне сорте за анализу,
• извршен је преглед молекуларних маркера (микросателита) и дефинисани маркери који су најинформативнији и најћешће коришћени за идентификацију и стандардизацију аутохтоног материјала винове лозе,
Добијени резултати на пројекту су искористиви за:
•    Утврђивање стандардних генотипова за аутохтоне сорте винове лозе
•    Утврђивање начина настанка ових сорти (родитељски парови)
•    Разматрање поријекла сорти
•    Одређивање генетичке сродности;
•    Заштита производа са познатим поријеклом и географским поријеклом
 

Објављени радови:

Štajner, N. and Tomić, L. (2011). Use of molecular markers for grapevine (Vitis vinifera L.) cultivar identification. XVI International scientific congres of Republika Srpska agronomists. Trebinje 22-25 March, Book of abstracts: 64.

Tomić, L., Štajner, N., Javornik, B., Jovanović-Cvetković, T., MIjatović, D., Korać, N., Ivanović, D., Angelova, E. (2011) Towards the preservation of autochtonous grapevine (Vitis vinifera L.) varieties in WBC. XVI Međunаrodno nаučno-stručno sаvjetovаnje аgronomа Republike Srpske: Prirodni resursi u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog područja. Trebinje, 22 - 25. mаrt, str. 65.

Lidija Tomić, Nataša Štajner, Nada Korać, Dragoslav Ivanišević, Branka Javornik (2012). Reconstruction of parentages from Balkan grapevines by microsatellite analysis. I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске. Book of abstracts, p:127

Nataša Štajner, Lidija Tomić, Tatjana Jovanović-Cvetković, Dragutin Mijatović, Nada Korać, Dragoslav Ivanišević, Elizabeta Angelova, Zvonimir Božinović, Branka Javornik (2012). Results of the project: “Towards the preservation of autochthonous grapevine (Vitis vinifera L.) varieties in WBC”. I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске. Book of abstracts:128.

Lidija Tomić, Nataša Štajner, Branka Javornik (2012). Presence of chimerism within old asexually propagated grapevine cultivars from Balkans. I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске. Book of abstracts: 291.

Tomić, L. Štajner, N., Jovanović-Cvetković, T., Cvetković, M., Javornik, B. (2012). Collection and genetic characterization of Vitis vinifera Žilavka by microsatellite and AFLP markers. Acta Agriculturae Slovenica, 99(2): 143-150.

Tomić, L., Štajner, N., Јovanović-Cvetković, T., Cvetković, M., Javornik, B. (2012). Identity and genetic relatedness of Bosnia and Herzegovina grapewvine germplasm. Scientia Horticulturae, 143: 122-126.

Tomić, L., Štajner, N., Jovanović Cvetković, T., Korać, N., Ivanović, D., Angelova, E., Božinović, Z., Javornik, B. (2012) Genetic polymorphism and relatedness of Vitis vinifera L. cultivars from Western Balkan countries. 6th Congress of the Genetic Society of Slovenia, Maribor, Slovenia. 152.

Магистарске тезе:

Одбрањен магистарски рад кандидата Лидије Томоћ, дипл. инж. под називом: "Genetic characterization of grapevine variety Žilavka (Vitis vinifera L.) with DNA markers.", на Универзитету у Љубљани, Биотехнички факултет (2009).