УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генетичка карактеризација смрче (Picea abies Karst) у Републици Српској

 Руководилац:
Проф. др Милан Матаруга, ванредни  професор

Истраживачки тим:
Др Милан Матаруга, ванредни професор
Проф. др Василије Исајев, редовни професор
Др Саша Орловић, редовни професор
Др Далибор Баллиан, редовни професор
Др Владислава Галовић, научни сарадник
Мр Вања Даничић, виши асистент
Мр Владимир Ступар, виши асистент
Мр Бранислав Цвјетковић, асистент

Вријеме реализације
:
2012.година

Извори финансирања:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Кратак опис пројекта:
Испитивање генетске варијабилности, подразумијевајући под тим и испитивање провенијенција и популација смрче, има своју важност, како за науку тако и за практичну примјену резултата тих истраживања у гајењу шума и при оснивањима нових засада ове врсте. Са практичног становишта важно је за нашу узгојну праксу ријешити проблем које провенијенције најбоље одговарају за поједина станишта, посебно у условима када их карактерише висок степен генетске промјенљивости, као што је случај са популацијама смрче. Циљ истраживања на овом пројекту је био допуна раније започетих истраживања кроз употребу најсофистициранијих техника проучавања генетичке различитости тј. молекуларних маркера. За те потребе издвојено је 10 популација смрче распоређених у различитим еколошким условима на подручју Републике Српске. Издвајање региона провенијенција смрче представља усаглашавање активности на контролисаном промету шумског репродуктивног материјала са прописима Европске Уније и домаћим законодавством.
У овим истраживањима коришћени су нуклеарни и органеларни маркери, односно два нуклеарна SSR маркера одабрана на основу њихове полиморфности, затим два хлоропластна маркера ради утврдјивања популационе структуре посматрајући очинску компоненту. За истраживање популационог диверзитета смрче у мтДНК геному, коришћени су поновљиви региони у оквиру другог интрона субјединице митохондријалне NADH дехидрогеназе субјединице 1 (nad1) гена код врсте Picea abies који се показао полиморфним и матерински се наслеђивао при унутарспецијским укрштањима ове врсте.

Резултати пројекта:
Најполиморфнији маркер био је нуклеарни SSR маркер EATC3C05 а најуниформнији хлоропластни SSR маркер Pt3024. На основу анализираних узорака установљена је висока генетичка варијабилност смрче на територији Републике српске. На основу анализе два нуклеарна маркера, установљена је већа полиморфност EATC3C05 локуса док је локус EATC3G04 сем у пар изузетака био углавном мономорфан. Највећи ранг генетичке варијабилности установљен је између индивидуа популације Хан Пијеска, Чајнича и Кнежева. Ове популације се одликују присуством локуса EATC3G04 а одсуством локуса EATC3C05 скоро код свих индивидуа у оквиру популације. Код свих индивидуа у оквиру осталих популација локус EATC3G04 је стално присутан изузев код индивидуа P9, HP 2/8 и Č1. Одсуство овога локуса је својствен за поменуте индивидуе те представља таксономску карактеристику у бар кодрању њихове нДНК.Резултати пројекта представаљају полазну основу за дефинисање региона провенијенција смрче на простору Републике Српске

Објављени радови:
У току је припрема рада за међународну конференцију у Прагу, а затим и у часопису међународног значаја