УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Садржај тешких метала у шумским земљиштима на ултрамафитима – вегетација као биоремедијатор

 Руководилац: др Нада Шуматић, редовни професор


Истраживачки тим:
Нада Шуматић, редовни професор, координатор
Милан Кнежевић, редовни професор, сарадник
Зорана Хркић Илић, виши асистент, сарадник
Маријана Каповић, виши асистент, сарадник
Сунчица Стевановић, стручни сарадник


Вријеме реализације: 12 мјесеци (2012. година)


Извори финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске


Кратак опис пројекта: Прије двадесет година, истраживање могућности фиторемедијације загађених земљишта тешким металима је било веома ријетко и спорадично. Данас, усљед пораста интереса јавности за ријешавање проблема загађења земљишта употребом одређених биљних врста, тзв. хиперакумулатора је ставило овај проблем у фокус интересовања науке и струке. Употреба биљака за деконтаминацију земљишта, али и воде је  почела да се развија од деведесетих година па до данас.
Фиторемедијација је базирана на „чишћењу“ контаминирајућих материја (тешких метала) из земљишта путем механизама као што су фитоекстракција, фитодеградација, ризоекстракција и фитостабилизација. Међутим, механизми који могу бити повезани са ремедијацијом тешких метала из земљишта су адсорпција, транспорт, транслокација, секвестрација у вакуолама, хиперакумулација, те у неким случајевима и волатализација. Тешки метали не могу бити метаболизирани, па је једина могућа и примјењива стратегијаје њихова екстракција из загађених земљишта путем биљака фиторемедијатора.
Ремедијација помоћу биљака захтијева више времена у односу на неке друге технологије и ако говоримо о зељастим биљкама, онда је ограничена само на плитку зону распростирања њихових коријенових система. Међутим, упркос овоме представља један од рентабилнијих и еколошких начина за рјешавање проблема загађеости земљишта тешким металима.
С обзиром на чињеницу да ултрабазичне стијене (перидотит и серпентинит) по свом хемијском саставу садрже значајно већи проценат тешких метала у односу на све остале матичне супстрате, дошли смо на идеју да истражимо садржај тешких метала у земљиштима те одређеним биљним врстама, а све у циљу упоређивања и утврђивања које биљне врсте имају способност хиперакумулације Cu, Zn и Co. Овим се отвара могућност примјене добијених резултата у санацији и рекултивацији земљишта копова, рудника и др., примјеном одређених фиторемедијатора. Позната је чињеница ја вегетација има способност усвајања неких тешких метала из земљишта својим коријеновим системом. Перидотитско – серпентинитске стијене садрже повећану количину ових елемената у концентрацијама које некада могу бити и токсичне за биљке (као нпр. магнезијума, хрома, олова и др.).  Такве особине матичног супстрата се преносе на шумска земљишта нарочито на примарне развојне стадијуме.
Циљ овог пројекта је утврђивање ремедијаторског потенцијала зељасте вегетације на шумским земљиштима у којима се налази повећан садржај тешких метала.
У циљу утврђивања зељастих биљних врста са највећим фиторемедијаторским потенцијалом тешких метала  (Pb, Cr, Cd и Ni) у шумским земљиштима која су развијена на ултрабазитима (подручје Укрине, Гозне и Теслића), извршено је узорковање земљишта до дубине од 20 cm, узорковање ткива зељастих биљака на више локалитета у наведеним подручјима, лабораторијска анализа узорака (атомском спектрофотометријом) садржаја тешких метала у земљишту и биљкама, које ће служити као потенцијални биоремедијатори загађених земљишта, депонија и др.


Резултати пројекта
: Утврђивањем концентрације наведених тешких метала у шумским земљиштима, као и ткивима појединих врста зељастих шумских биљака распрострањеним у подручју истраживања, добијени су резултати о биоремедијаторском потенцијалу појединих врста шумских биљака односно могућности њихове примјене као биоремедијатора загађених земљишта. Практична примјена резултата истраживања се огледа у могућности кориштеља биљних врста за санацију депонија, земљишта загађених тешким металима примјеном врло једноставних мјера које не захтијевају велика финансијска улагања.


Објављени радови:
1. Нада Шуматић, Зорана Хркић Илић, Маријана Каповић, Сунчица Стевановић (2013): Садржај кадмијума и никла у љековитим биљкама Potentilla heptaphylla L. и Potentilla erecta (L.) Raeusch. на серпентинским земљиштима у западном дијелу Републике Српске. II МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ И  XVIII НАУЧНО-СТРУЧНО САВЈЕТОВАЊЕ  АГРОНОМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 26 - 29. март 2013. године, Требиње, Босна и Херцеговина.


2 Nada Šumatić, Z. Hrkić Ilić, M. Kapović (2013): Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of Republic of Srpska. XXI Medjunarodni Naučno-stručni Skup "EKOLOŠKA ISTINA" Eco-Ist'13, Bor, SRBIJA, 04. - 07. jun 2013.