УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у Босни и Херцеговини

Руководилац: проф. др Милан Матаруга


Истраживачки тим:

Др Милан Матаруга, ванредни професор,
Др Василије Исајев, редовни професор
Др Гордана Ђурић, редовни професор
Др Војислав Дукић, виши асистент
Мр Вања Даничић, виши асистент
Мр Маријана Каповић, виши асистент
Мр Данијела Петровић, асистент
Дипл. инг.Бранислав Цвјетковић, асистент


Вријеме реализације: 1 година-2011. година


Извори финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске

Кратак опис пројекта: Примарни циљ истраживања, на овом пројекту, је генетичка, морфолошка и помолошка карактеризација аутохтоног генофонда питомог кестена.
У мрежи теренских огледа обављено је тестирање 6 популација птиомог кестена на продручју пирродног распростењења у БиХ.  Локалитети обухватају сјеверозападни, сјевероистоцни, јужни и западни дио ареала питомог кестена у БиХ (Бањалука, Приједор, Костајница, Бужим, Братунац, Коњиц).
На свакој од шест изабраних локација, примјеном метода индивидуалне селекције, издвојено је 15 тест стабала, као репрезената популације. Селекција је вршена према фенотипском изгледу стабала.
У истраживањима на нивоу полазних популација, обављене су следеће анализе:
•    Анализа станишних услова (физичко-хемијска својства земљишта, геолошке подлоге, климатске карактеристике, надморске висине и сл.);
•    Анализа шумских заједница;
•    Дендрометријска анализа тестираних стабала;
•    Анализа варијабилности морфомеријских својстава плода и листа;
•    Анализа нутритивних вриједности плода и анализа квалитета плода.


Резултати пројекта: Реализација овога пројекта подразумјева рјешавање одређених задатака, а неки од њих су утврђивање агрономског значаја помолошких својстава анализираних генотипова, као и утврђивање постојања и значајности корелације између морфолошких параметара и еколошких чинилаца.
На основу истраживања могуће је дати приједлоге за примјену одређених газдинских поступака или конзервацију појединих популација или индивидуа путем in situ и ex situ заштите.
Сви добијени резултати од значаја су за конвенционалне и биотехницке оплемењивачке програме питомог кестена.


Објављени радови:-

Резултати су дио истраживања докторске дисертације магистра Вање Даничић.
 
N. Mićić, M. Ćopić, G. Đurić, M. Cvetković (2015): Microsporogenesis of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in Potkozarje region. 4th International Symposium and 20th Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina. Book of Abstract: