УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Евалуација и генетичка карактеризација генског пула винове лозе на подручју Херцеговине

Руководилац:  др Драгутин Мијатовић, ванредни професор

Истраживачки тим: проф. др Бранка Јворник
                                   доц. др Наташа Штајнер
                                   мр Лидија Томић
                                   Наташа Пашалић, дипл. инж.
                                   Биљана Бараћ, дипл. инж.

Извори финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске

Вријеме реализације: 2010 - 2012.

Кратак опис пројекта: Генски пул винове лозе Херцеговине слабо је истражен у смислу генетичких анализа. Постоји велики број старих сорти које носе различите називе, а могу бити истог или различитог генотипа или сорте различитог генотипа могу носити исти назив; истовремено њихово поријекло остаје непознато и у највећем броју случајева нису познати родитељи ових старих сорти. У циљу идентификације постојећих засада и расадника винове лозе као и индивидуалних произвођача који посједују старе сорте винове вршена су теренска истраживања. Кроз теренски рад идентификован је 18 чокота старих сорти винове лозе на 5 различитих локација. Извршена је идентификација (проналажење и обиљежавање) старих сорти; узети су узорци за молекуларне анализе као и за ампелографске анализе грозда (код сорти Далматинка, Плавка, Радовача, Резаклија, Сурац, Сурац плави и Жилавка) и филометријске карактеристике листа (Блатина и Жилавка).
Генетичка карактеризација извршена је на свим евидентираним узорцима амплификацијом 22 локуса микросателита [VVS2 (Thomas and Scott, 1993), VVMD5 and VVMD7 (Bowers et al., 1996), VVMD25, VVMD27, VVMD28 and VVMD32 (Bowers et al., 1999), VrZAG62 and VrZAG79 (Sefc et al., 1999), VChr3a, VChr5a, VChr5b, VChr5c, VChr7b, VChr8a, VChr8b, VChr9a, VChr13a, VChr15a, VChr18a, VChr19a and VChr19b (Cipriani et al., 2010, Cipriani et al., 2008)

Резултати пројекта: Генетичким анализама утврђена је група сорти које су имале исти генетички профил на свим анализираним локусима Кадарун (Максимовић) = Кадарун (Руњевац) = Сурац (Руњевац). Узорци са истим називима имали су исти генетички профил на свим анализираним локусима [Кадарун (Максимовић) = Кадарун (Руњевац), Плавка (Руњевац) = Плавка (Вујовић); Радовача (Максимовић) = Радовача (Бакоч) и Жилавка (Максимовић) = Жилавка (Бакоч) = Жилавка (Руњевац)]. Поређењем добијених генетичких профила анализираних узорака са генетичким профилима међународних сорти који су објављени у различитим научним радовима утврђене су додатне групе сорти које су имале исти генетички профил на анализираним локусима: Далматинка = Алицанте Боуцхет, док узорак НПС ВИ имао исти генетички профил као модерни хибрид Диретта Бианца, на шест анализираних локуса који су показали највиши поломорфизам у анализама. Анализом 22 микросателитска локуса код 20 узорака винове лозе добијено је 13 јединствених генотипова: Далматинка (=Alicante Bouchet), Дренак, Кадарун (Максимовић) = Кадарун (Руњевац) = Сурац (Руњевац), НН ВИ, НПС ВИ (=Diretta Bianca), Плавка (Руњевац) = Плавка (Вујовић), Радовача (Максимовић) = Радовача (Бакоч), Резаклија, Смедеревка, Сурац, Сурац Плави и Жилавка (Максимовић) = Жилавка (Бакоч) = Жилавка (Руњевац). Амелографска евалуација и генетичке анализе представљају значајне резултате који могу допринијети успостављању колекционог засада старих сорти вионове лозе Републике Српске.

Објављени радови:
 

Štajner, N. and Tomić, L. (2011). Use of molecular markers for grapevine (Vitis vinifera L.) cultivar identification. XVI International scientific congres of Republika Srpska agronomists. Trebinje 22-25 March, Book of abstracts: 64.

Tomić, L., Štajner, N., Javornik, B., Jovanović-Cvetković, T., MIjatović, D., Korać, N., Ivanović, D., Angelova, E. (2011) Towards the preservation of autochtonous grapevine (Vitis vinifera L.) varieties in WBC. XVI Međunаrodno nаučno-stručno sаvjetovаnje аgronomа Republike Srpske: Prirodni resursi u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog područja. Trebinje, 22 - 25. mаrt, str. 65.

Lidija Tomić, Nataša Štajner, Nada Korać, Dragoslav Ivanišević, Branka Javornik (2012). Reconstruction of parentages from Balkan grapevines by microsatellite analysis. I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске. Book of abstracts, p:127

Nataša Štajner, Lidija Tomić, Tatjana Jovanović-Cvetković, Dragutin Mijatović, Nada Korać, Dragoslav Ivanišević, Elizabeta Angelova, Zvonimir Božinović, Branka Javornik (2012). Results of the project: “Towards the preservation of autochthonous grapevine (Vitis vinifera L.) varieties in WBC”. I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске. Book of abstracts:128.

Lidija Tomić, Nataša Štajner, Branka Javornik (2012). Presence of chimerism within old asexually propagated grapevine cultivars from Balkans. I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске. Book of abstracts: 291.

Tomić, L. Štajner, N., Jovanović-Cvetković, T., Cvetković, M., Javornik, B. (2012). Collection and genetic characterization of Vitis vinifera Žilavka by microsatellite and AFLP markers. Acta Agriculturae Slovenica, 99(2): 143-150.

Tomić, L., Štajner, N., Јovanović-Cvetković, T., Cvetković, M., Javornik, B. (2012). Identity and genetic relatedness of Bosnia and Herzegovina grapewvine germplasm. Scientia Horticulturae, 143: 122-126.

Tomić, L., Štajner, N., Jovanović Cvetković, T., Korać, N., Ivanović, D., Angelova, E., Božinović, Z., Javornik, B. (2012) Genetic polymorphism and relatedness of Vitis vinifera L. cultivars from Western Balkan countries. 6th Congress of the Genetic Society of Slovenia, Maribor, Slovenia. 152.