УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Волатилна интеракција између неоштећених биљака кукуруза и пасуља и њен утицај на ваши

 

Руководилац: проф. др Родољуб Ољача, редовни професор

Истраживачки тим:
Проф. др Родољуб Ољача, редовни професор 
Др Сретенка Марковић, виши асистент
Мр Димитрије Марковић, виши асистент
Мр Борут Босанчић,виши асистент

Вријеме реализације: 2010-2012.

Извори финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске

Кратак опис пројекта:
Кукуруз је једна од најважнијих биљних врста које се каје у Републици Српској. Он се обично гаји заједно са пасуљем при чему обе биљне врсте могу бити изложене нападу ваши које узрокују смањење приноса као и ширење вируса. Досадашња истраживања су показала да интеракција између биљака путем испарљивих хемијских материја (волатилне материје) може утицати на принос као и њихову пријемчивост за ваши при чему биљке не морају бити блиско сродне. Циљ овог истраживања је објашњење механизма размјене информација између неоштећених биљака кукуруза и пасуља путем волатилних материја и њихов утицај на ваши које се хране на кукурузу.  Експонирање кукуруза волатилним материја које потичу од пасуља или кукуруза  вршено је у двокоморним кавезима. Тестирање пријемчљивости биљака експонираних биљкака кукуруза на ваши Rhophalosiphum padi испитивано је методом "тубе" теста. Двокраки олфактометар је коришћен за олфактометријско тестирање ваши R. padi на волатилне материје које потичу од кукуруза експонираног пасуљу, кукуруза експонираног кукурузу као и апсолутне контроле (неекспонирани кукуруз).

Резултати пројекта:
Резултати истраживања су показали да експонирање волатилним материјама једне биљне врсте може утицати на физиолошки профил друге биљне врсте примаоца тих сигнала при чему се мења њен волатилни профил примаоца и смањује њена пријемчљивост за ваши. Биљке кукуруза које су биле изложене волатилним материјама које долазе од пасуља промениле су свој волатилни профил. Те промене у волатилном профилу експонираног кукуруза детектоване су од стране  тестираних ваши R. padi. Такође промене у волатилном профилу код експонираних биљака имале су утицај на понашање ваши  R. padi при тражења биљке домаћина указујући на њихову већу склоност ка кукурузу гајеном у монокултури (кукуруз експониран кукурузу). Једна од главних предности оваквог начина гајења огледа се у релативно врло малим улагањима у одбрану биљакак кукуруза од ваши  која немају никакав негатива утицај на околину. 

Објављени радови: -


Магистарске тезе: -

Докторскa  дисертацијa:   "Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу"  кандидата Др Димитрија Марковића.