УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Биомаса као обновљив извор енергије

Биомаса као обновљив извор енергије


Руководилац: доц. др Зоран Говедар

Истраживачки тим: проф. др Гордана Ђурић
                                    проф. др Никола Мићић
                                    доц. др Стоја Јотановић
                                    доц. др Данијела Кондић
                                    проф. др Бранко Главоњић
                                    проф. др Божо Важић
                                    мр Дане Марчета
                                    Дарио Јокановић, дипл. инж.
                                    мр Срђан Керен
                                    мр Борут Босанчић
                                    мр Марина Радун
                                    Наташа Пашалић, дипл. инж.


Сарадничка институција: Институт "Хрвоје Пожар" Загреб, Хрватска


Извори финансирања:  Министарства науке и технологије Републике Српске

Вријеме реализације: 2009 - 2011
 
Кратак опис пројекта: Биомаса је обновљиви извор енергије који се неограничено може користити за производњу електричне, топлотне енергије и текућих горива за возила. Биомаса се може директно претварати у енергију једноставним сагоријевањем при чему се производи прегријана водена пара за гријање у индустрији и домаћинствима или за добивање електричне енергије у малим термоелектранама. Ферментација биомасе у алкохол засад је најразвијенија метода хемијске конверзије биомасе. Анаеробном ферментацијом може се из биомасе добити метан. Биоплин настао ферментацијом без присутности кисеоника садржи метан и угљеник па се може употребљавати као гориво.

Главна предност биомасе у односу на фосилна горива је њена обновљивост. Сматра се да је оптерећење атмосфере са угљендиоксиом при кориштењу биомасе као горива занемариво, будући да је количина емитованог CO2 приликом изгарања једнака количини апсорбованог  CO2 током раста биљке. У посљедње вријеме све више постаје јасно да је данашњи приступ енергији неодржив. Биомаса, као и њезини продукти – текућа биогорива и биоплин, није само потенцијално обновљива, него и довољно слична фосилним горивима да је могућа директна замјена. БиХ па тиме и Република Срспка постала је обвезник провођења Оквирне конвенције о промјени климе, односно Кyото Протокола, из чега произлази обавеза смањења емисије гасова који изазивају ефекте „стаклене баште“. Обавеза смањења емисије из Кyото протокола је врло тежак задатак, а коришћење биомасе као обновљивог извора енергије може имати значајну улогу. Кориштењем биомасе смањује се зависност од увоза енергије и тако доприноси заштити енергетске стабилности земље и задржавању националног дохотка у земљи.

Општи циљеви пројекта су:
•    истраживање еколошких услова станишта са циљем повећања успјеха развоја енергетских насада - култура (биљних врста за производњу биомасе као обновљивог извора енергије),
•    истраживање одговарајућих шумскоузгојних и пољопривредних мјера у различитим типовима станишта енергетских насада односно плантажном узгоју намјенских култура,
•    утврђивање оптималних мјера у циљу повећања продуктивности плантажа енергетских насада,
•    развој технике и технологије заштитних и узгојно - генетичких мелиорација шумских и пољопривредних култура за производњу биомасе за енергију,
•    развој узгојно - мелиоративних техника производње култура кратке опходње за производњу енергије,
•    развој мјера подршке коришћењу биомасе као обновљивог извора енергије.


 Резултати пројекта: Значај добијених резултата огледа се у доприносу будућим научним истраживањима у области пољопривреде, шумарства и енергетике. Посебна важност огледа се у развоју наведених привредних грана јер  је пројекат омогућио да се укаже на мјере које треба да се подузимају при оснивању енергетских насада као основи за развој фабрика за производњу енергије. Такође, истраживање је дало смјернице за производњу енергије, врсту енергије и технологију на газдинствима која се баве анималном производњом. Посебно су значајни резултати који се односе на промјене у продуктивности шумског и пољопривредног земљишта и култура у енергетским насадима што је све директно везано за економску профитабилност шумарства и пољопривреде.

Објављени радови: Зоран Говедар, Гордана Ђурић, Вељко Воркапић, Дане Марчета, Срђан Керен,  Никола Мићић,  Стоја Јотановић, Данијела Кондић, Борут Босанчић, Биљана Кулишић (2013). Биомаса као обновљив извор енергије. Научнo-стручна књига. Универзитет у Бањалуци, Институт за генетичке ресурсе.