УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Парковски комплекс

 
Дрвореди и паркови према класификацији у систему зеленила сваког града, па тако и Бање Луке, припадају објектима пејзажне архитектуре јавног кориштења. Међутим, специфичност објекта „Универзитетски град“ је у томе што је функционално заокружен као парк једног универзитетског центра, гдје поред своје естетске, рекреационе, здравствене и опште оплемењујуће функције има и едукативни, научни и културно-историјски значај.
 
Због утврђених вриједности које посједује комплекс „Универзитетски град“, Институт за генетичке ресурсе Универзитета  у Бањој Луци, покренуо је иницијативу за успостављање заштите на том простору.
Због богатства дендрофлоре која је сађена у различитм периодима и чињенице да је ријека Врбас са природном вегетацијом и фауном птица источна граница комплекса, сигурно је да је то еколошки и пејзажно изузетно вриједан простор у центру Бањалуке.

Комплекс „Универзитетски град„ у Бањој Луци је стављен под заштиту Рјешењем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број 15.04-960-39/11 од 16.05.2012.године.

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци је одређен за управљача заштићеним подручјем.
 
 

Парковски комплекс